Професионален Превод

Професионални Преводачи

Специализирани професионални преводи
Всеки тип събитие, изискващо специализиран превод включва участието в терминологично и стилистично отношение на специалисти от всички сфери: икономически, технологичен, медицински, културен, правен, научен и др. Повече от десет години Конгрес Инженеринг работи с доказани професионални преводачи, като задължително подбира специалисти по дадената тематика на мероприятието. Изборът на правилния преводач гарантира гладкото протичане на събитието и качественото интерпретиране на информацията към аудиторията. Тези специализирани преводачи са задължителен и неизменен фактор за всяко успешно събитие. Фирмата предлага професионални преводачи за всички видове устен превод.

Експертно-професионален превод
ЕКИП ОТ ДВАМА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРЕВОДАЧИ С ОТЛИЧНА ЕЗИКОВА КОМПЕТЕНТНОСТ, ДЪЛЪГ ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ И ОПИТ НА НАЙ-ВИСОКО ПРАВИТЕЛСТВЕНО И/ИЛИ ЕКСПЕРТНО РАВНИЩЕ. ПРЕВОДАЧЕСКАТА УСЛУГА ОТ ТОЗИ КЛАС ОБИКНОВЕНО НАДМИНАВА ОЧАКВАНИЯТА, ОЧАРОВА КЛИЕНТИТЕ И СЕ КОМЕНТИРА С ВЪЗТОРГ.

- Най-високо професионално владеене и боравене с двата езика - източник и резултатен.
- Пълно, точно и идиоматично предаване на посланието на оратора на резултатния език без пропуски и допълнителни пояснения.
- Смислова свързаност на превода - яснота, последователност и логически връзки.
- Общоезикови изразни средства - богат речник, идиоматични словосъчетания, правилна граматика, висок стил.
- Терминологична точност и яснота в съответната област.
- Формална свързаност на превода - завършени изречения, правилно съгласуване, ясни конструкции.
- Гладкост на изказа - отсъствие на прекомерни паузи и колебания.
- Отлична дикция - ясна артикулация и адекватно темпо на превод, съответстващо на говоренето на оратора.
- Професионална етика, безпристрастност и конфиденциалност на преводаческия екип.

Високо-професионалеон превод
УСЛУГАТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ ПРЕВОДАЧИ С МНОГО ДОБРИ ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ, ВЕЩИНА И ДОСТАТЪЧЕН ОПИТ ОТ РАЗЛИЧНИ ФОРУМИ И ПРОЯВИ НА ПРОФЕСИОНАЛНО РАВНИЩЕ. ПРЕВОДАЧЕСКАТА УСЛУГА ОТ ТАЗИ КЛАСА ЧЕСТО Е ПРИЯТНА ИЗНЕНАДА ЗА КЛИЕНТИТЕ И СЕ ПРИЕМА КАТО НЕОЧАКВАН ПОДАРЪК.

- Добро владеене и на двата езика - източник и резултатен.
- Възможно най-коректно предаване на посланието на оратора на резултатния език без сериозни пропуски и с възможна минимална потребност от допълнителни пояснения.
- Адекватна смислова яснота, последователност и логически връзки на превода.
- Удовлетворително добър речник, познание на идиоматични изрази, добра граматика и стил; завършени изречения, правилно съгласуване, ясни конструкции.
- Основни познания на терминологията в съответната тематика или област.
- Задоволителна гладкост на изказа, добра дикция и приемливо темпо на превод, близко до говоренето на оратора.
- Професионална етика, безпристрастност и конфиденциалност на преводачите.

Рутинно-професионален превод
УСЛУГАТА СЕ ВЪЗЛАГА НА ПРЕВОДАЧИ С УДОВЛЕТВОРИТЕЛНИ ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ, ПРИДОБИТИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ И С РАСТЯЩ ОПИТ ОТ ПРОЯВИ НА ПРОФЕСИОНАЛНО РАВНИЩЕ. ПРЕВОДАЧЕСКАТА УСЛУГА ОТ ТАЗИ КЛАСА Е С МНОГО ПРИЕМЛИВО КАЧЕСТВО И ПО СЪЩЕСТВО ЗАДОВОЛЯВА ОЧАКВАНИЯТА НА ПО-МАЛКО ВЗИСКАТЕЛНИ И СВЕДУЩИ КЛИЕНТИ.

- Свободно владеене на двата езика - източник и резултатен.
- Продуктивно предаване на посланието на оратора на резултатния език.
- Необходим речников запас от изразни средства, основни термини, идиоматични изрази, словосъчетания, умело прилагане на граматичните и стилистични правила.
- Удовлетворителна гладкост на изказа, дикция и темпо на превод.
- Професионална етика, безпристрастност и конфиденциалност на преводачите.

Видове устен превод

Симултанен превод
Симултанният е вид устен превод, който се извършва в момента на говоренето. Обикновено се реализира от двама или повече преводачи, тъй като по своята същност е най-отговорния превод, имайки предвид по-напрегнатите условия за работа. Това е  и най-подходящият превод за международни конференции, семинари, симпозиуми и конгреси, PR мероприятия и др. Такъв вид превод позволява превеждането на множество езици едновременно и реализиране на многоезични мероприятия с участието представители от различни държави.  Естеството на работа изисква преводачи обучени за работа със специализираната апаратура, както и наличието на съответната техника- кабини, приемници, микрофони и т.н.

Симултанният превод е най-професионалното решение за провеждане на международни конференции, като елиминира наличието на езиковата бариера. Предвижда се комплект от безжичен приемник и слушалки за всеки делегат на събитието, който разполага с селектор за избиране на разбираемия език и не ограничава движените в залата и активното участие в дискусии и презентации.

Конгрес Инженеринг предлага професионални шумоизолирани кабини за симултанен превод и  висококачествена техника, позволяваща превеждане на до 32 канала.Фирмата е обезпечавала множество световни конференции и събития организирани по изискванията на ЕС и европейската комисия, като е предоставяла професионални екипи и кабини за трима и повече преводачи.

Консекутивен превод
Този тип превод е известен като превод с изчакване, т.е. ако едно изказване продължи пет мин., за преводача също трябва да се предвидят толкова за да извърши превода. Консекутивният превод не изисква специализирана техника, но трябва да се има предвид, че  удвоява продължителността на мероприятието. Преводачите могат да бъдат един или двама в зависимост от естеството на събитието. Консекутивн превод или превод с изчакване се извършва при провеждане на кратки семинари и презентации, бизнес срещи, PR мероприятия и др.

Шушутаж
Специален вид симултантен превод, удобен за малка група участници в мероприятие, на което докладчиците говорят на език, неразбираем за въпросната група. В този случай преводачът се намира в непосредствена близост до групата и превежда шепнешком, за да не пречи на другите присъстващи в залата, които разбират езика на събитието. Този вид превод също не изисква специализирана техника, но е важно да се подсигурят подходящи микрофони за всички докладчици и делегати, както и  качествено озвучаване на залата.

Придружаване
Придружаването не е типичен превод в неговата същност. То по-скоро трябва да се разглежда като специфична форма на асистиране при определени ситуации. При провеждане на големи семинари, свързани с множество срещи или допълнителни дискусии извън залата на събитието, при събития съпровождани от посещение на дадено място, като производствена зона, историческа област и др., при професионални обиколки или пътувания, настаняване на чужденци на място, бизнес срещи, както и други ситуации, изискващи от придружителя познаване освен на езика и характерните за мястото и тематиката, икономически и друг вид обстоятелства.

Независимо какъв е формата на вашето събитие, Конгрес Инженеринг е в състояние да подсигури професионални преводачи, най-модерно техническо оборудване и висококвалифициран персонал, обслужващ мероприятието. Можете да разчитате на нашите специалисти за професионален съвет и съдействие за цялостната организация на събитието.

Вижте още: Системи за Симултанен Превод