Въведение

simultaneous interpretation

Симултанен превод

За международните многоезични конференции е от първостепенно значение всички участници, да слушат във всеки момент езика който разбират. Ето защо е задължително използването на система, позволяваща на преводачите да извършат симултанен (синхронен) превод на основния език, на който се говори. За целта се използват професионални кабини за симултанен превод в които се настаняват преводачите. Преводът на различните езици се разпространява така, че всеки от делегатите би могъл да избере с помощта на устройството, с което разполага езика, който разбира.

Infrared distribution

Инфрачервено разпръскване на сигнала

Най-ефективният начин за разпространение на превода е посредством използване на  инфрачервена (IR) система. Тя е безжична, което дава на делегатите пълна свобода на движение. Това обаче означава и конфеденциалност на информацията, тъй като разпространеният сигнал не може да премине извън залата. Новите системи предлагат по-добро от всякога аудио качество, без каквото и да е смущение от осветлението в залата или от други външни източници на шум.

С прости думи казано, една инфрачервена система се състои от трансмитер (предавател), един или повече IR излъчватели и определен брой IR приемници. Възможни са вариации в аксесоарите, като слушалки, кабели и зарядни устройства за батериите.

Трансмитерът е централен елемент в IR система. Той приема сигнали от цифрови или аналогови източници, модулира ги в носещи вълни и ги предава на IR излъчватели, разположени в залата. Трансмитерът съдържа специални интерфейсни модули, които осигуряват съвместимост с външните източници на сигнал. В зависимост от модела на трансмитера, до 32 отделни канала могат да бъдат разпръсквани едновременно. Изходният сигнал на IR излъчвателите представлява интензитетно-модулирано инфрачервено лъчение. Всеки делегат е снабден с джобен IR приемник, който има леща събираща инфрачервения сигнал и насочващи го към сензор. Тези сигнали биват декодирани обратно в преводни езици. Посредством селектор на канали всеки делегат може да избира кой от езиците да слуша на своите слушалки. Разпределителната инфрачервена система може да бъде използвана в съчетание с различни аналогови или цифрови системи.

Conference Hall privacy

Поверителност на дискусията в рамките на конферентната зала

Често конферентните дискусии засягат чувствителни теми и се споделя поверителна информация. В тези случаи е много важно аудио разпръскването да не застрашава сигурността на информацията. Тъй-като инфрачервените лъчи не преминават през непрозрачни материали, от каквито са изградени стените, то сама по себе си конферентната зала действа като преграда за този вид лъчи и предпазва от нежелано подслушване.

Качество на звука

Цифровата инфрачервена (IR) система предлага значително подобрено качество на звука. По-добрата технология за компресиране и по-високото съотношение сигнал/шум водят до много по-голяма яснота на приемания сигнал, а както вече беше споменато по-горе вече е на лице пълен имунитет към смущения от осветителната система. По-голямата отчетливост на сигнала прави системата по-малко изморителна при дълга употреба. Това води до повишаване на способността на делегатите да задържат концентрацията си по време на продължителни конферентни срещи.

Audio Quality

Свобода на движение за делегатите

Чрез инфрачервената система делегатите имат значителна свобода на движение в рамките на конферентната зала. Тъй като преводът се разпространява по въздуха и делегатите съответно не са физически свързани към системата следва, че единствените ограничения са стените на самата зала. Приемниците, използвани от делегатите за получаване на превода са леки, преносими и ненатрапчиви, като лесно могат да бъдат пъхнати в джоб на риза или яке.

ИСКАТЕ ДА ЗАКУПИТЕ ПРОДУКТ