Announcements

Фирма Конгресинженеринг ЕООД осъществява проект с наименование:„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в "Конгресинженеринг" ЕООД
Номер на договор: BG05M9OP001-1.003-2972

Процедура: BG05M9OP0011.003
Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места


Проектът цели да създаде по-висока и качествена заетост на безработните и неактивните лица, които попадат в приоритетните целеви групи на процедурата и да интегрира успешно най-уязвимите групи към пазара на труда.Целите на проекта съответстват напълно на целите на ОПРЧР-подобряване качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост,повишаване на предлаганите услуги и засилване на социалното включване.
Проектът предвижда следните дейности: Дейност 1: Наемане на 10 безработни и/или неактивни лица за период до 12 м.; Дейност 2: Закупуване на оборудване, свързано със създаването на нови работни места; Дейност 3:Сформиране на екип за организация и управление на проекта; Дейност 4: Информиране и публичност.
Чрез изпълнението им ще се подсигури качествена заетост за 10 представители на уязвими социални групи.
С изпълнението на проекта се цели възможността да се разшири комплекса от мерки, насочени към повишаване на заетостта на работната сила в гр. София и в гр. Пловдив.

Обща стойност на проекта: 131 405.60

Начална дата на изпълнение на проекта: 11.04.2017
Крайна дата на изпълнение на проекта: 11.06.2018