Professional interpretation

Coming soon...

Professional Interpreters

Специализирани професионални преводи
Всеки тип събитие, изискващо специализиран превод включва участието в терминологично и стилистично отношение на специалисти от всички сфери: икономически, технологичен, медицински, културен, правен, научен и др. Повече от десет години Конгрес Инженеринг работи с доказани професионални преводачи, като задължително подбира специалисти по дадената тематика на мероприятието. Изборът на правилния преводач гарантира гладкото протичане на събитието и качественото интерпретиране на информацията към аудиторията. Тези специализирани преводачи са задължителен и неизменен фактор за всяко успешно събитие. Фирмата предлага професионални преводачи за всички видове устен превод.

Expert Professional Interpreting
INTERPRETING SERVICE BY A TEAM OF TWO PROFESSIONAL INTERPRETERSHAVING SUPERB LINGUISTIC COMPETENCE, EXTENSIVE PROFESSIONAL PRACTICE AND EXPERIENCE AT THE HIGHEST GOVERNMENT AND/OR EXPERT LEVELS. THIS IS OUR LEVEL OF SERVICE THAT TYPICALLY EXCEEDS CUSTOMER EXPECTATIONS, THE MEMORABLE ‘WOW' TREATMENT THEY TELL OTHERS ABOUT.

- The highest possible proficiency, professional knowledge and command of both the source and target language.
- Comprehensive, accurate and idiomatic rendition of a source-language speaker's message to their target-language recipients without any omissions or the need for additional clarifications
- Logical coherence of interpretation, i.e. clarity, congruence, consistency and logical consonance
- General linguistic means of expression - extensive vocabulary, use of idiomatic expressions, correct grammar and usage, use of high-style language  Use of proper & comprehensible terms from the particular field.
- Coherent structure of interpretation, i.e. use of complete sentences, proper sequence and agreement, intelligible grammar and sentence structures
- Fluency and expression with no excessive pauses and faltering
- Excellent enunciation, clear articulation and adequate pace of interpreting matching the speakers' rate of speech
- Professional ethics, impartiality and confidentiality of the interpretation team.

Advanced Professional Interpreting
SERVICE PROVIDED BY PROFICIENT AND PRACTICED INTERPRETERS HAVING HIGH COMPETENCE AND SUFFICIENT EXPERIENCE FROM INTERPRETING PROFESSIONALLY AT VARIOUS FORA AND EVENTS. THIS IS OUR LEVEL OF SERVICE THAT OFTEN GIVES MOST CUSTOMERS MORE THAN THEY ANTICIPATED, LIKE AN UNEXPECTED SURPRISE OR GIFT.

- Proficient command of both the source and target language.
- Highly accurate rendition of the speaker's message into the target language without excessive omissions and possible albeit not likely minimal need for some additional clarifications.
- Ample clarity, congruence, consistency and consonance of interpretation.
- Appropriate vocabulary skills, ample idiomatic usage, proper grammar and usage, use of good language as well as complete sentences, correct sequence and agreement, plain grammar and sentence structures.
- Adequate familiarity with the proper terminology of the particular topic or area of expertise.
- Reasonable fluency and expression, clear enunciation and suitable pace of interpreting not too dissimilar to the speakers' rate of speech.
- Professional ethics, impartiality and confidentiality of the attendant interpreters.

Routine Professional Interpreting
INTERPRETING ASSIGNMENTS ARE CARRIED OUT BY INTERPRETERSHAVING RELIABLE SCHOOLED OR FORMAL KNOWLEDGE OF THE FOREIGN LANGUAGE AND REASONABLE INTERPRETING EXPERIENCE. THIS LEVEL OF SERVICE IS WHAT OUR MOST INDISCRIMINATING CUSTOMERS MAY HOPE FOR AND EXPECT. OUR INTERPRETING SERVICE IS STILL RATHER SATISFACTORY AND HIGHLY APPRECIATED BY UNCRITICAL CUSTOMERS.

- Uncomplicated knowledge of the source and target language.
- Effective rendition of the speaker's message from the source language into the target language.
- Sufficient working vocabulary, reliable familiarity with elementary terms and idiomatic expressions, correct grammar and usage.
- Standard fluency and expression, enunciation, and pace of interpreting.
- Professional ethics, impartiality and confidentiality of the attendant interpreters.

Different types of interpretation

Симултанен превод
Симултанният е вид устен превод, който се извършва в момента на говоренето. Обикновено се реализира от двама или повече преводачи, тъй като по своята същност е най-отговорния превод, имайки предвид по-напрегнатите условия за работа. Това е  и най-подходящият превод за международни конференции, семинари, симпозиуми и конгреси, PR мероприятия и др. Такъв вид превод позволява превеждането на множество езици едновременно и реализиране на многоезични мероприятия с участието представители от различни държави.  Естеството на работа изисква преводачи обучени за работа със специализираната апаратура, както и наличието на съответната техника- кабини, приемници, микрофони и т.н.

Симултанният превод е най-професионалното решение за провеждане на международни конференции, като елиминира наличието на езиковата бариера. Предвижда се комплект от безжичен приемник и слушалки за всеки делегат на събитието, който разполага с селектор за избиране на разбираемия език и не ограничава движените в залата и активното участие в дискусии и презентации.

Конгрес Инженеринг предлага професионални шумоизолирани кабини за симултанен превод и  висококачествена техника, позволяваща превеждане на до 32 канала.Фирмата е обезпечавала множество световни конференции и събития организирани по изискванията на ЕС и европейската комисия, като е предоставяла професионални екипи и кабини за трима и повече преводачи.

Консекутивен превод
Този тип превод е известен като превод с изчакване, т.е. ако едно изказване продължи пет мин., за преводача също трябва да се предвидят толкова за да извърши превода. Консекутивният превод не изисква специализирана техника, но трябва да се има предвид, че  удвоява продължителността на мероприятието. Преводачите могат да бъдат един или двама в зависимост от естеството на събитието. Консекутивн превод или превод с изчакване се извършва при провеждане на кратки семинари и презентации, бизнес срещи, PR мероприятия и др.

Шушутаж
Специален вид симултантен превод, удобен за малка група участници в мероприятие, на което докладчиците говорят на език, неразбираем за въпросната група. В този случай преводачът се намира в непосредствена близост до групата и превежда шепнешком, за да не пречи на другите присъстващи в залата, които разбират езика на събитието. Този вид превод също не изисква специализирана техника, но е важно да се подсигурят подходящи микрофони за всички докладчици и делегати, както и  качествено озвучаване на залата.

Придружаване
Придружаването не е типичен превод в неговата същност. То по-скоро трябва да се разглежда като специфична форма на асистиране при определени ситуации. При провеждане на големи семинари, свързани с множество срещи или допълнителни дискусии извън залата на събитието, при събития съпровождани от посещение на дадено място, като производствена зона, историческа област и др., при професионални обиколки или пътувания, настаняване на чужденци на място, бизнес срещи, както и други ситуации, изискващи от придружителя познаване освен на езика и характерните за мястото и тематиката, икономически и друг вид обстоятелства.

Независимо какъв е формата на вашето събитие, Конгрес Инженеринг е в състояние да подсигури професионални преводачи, най-модерно техническо оборудване и висококвалифициран персонал, обслужващ мероприятието. Можете да разчитате на нашите специалисти за професионален съвет и съдействие за цялостната организация на събитието.

See: Professional Interpreting Systems